Hvordan søke pensjon?

Alderspensjon

Du søker om alderspensjon ved å gi beskjed til din leder, som vil sende inn søknad til oss via Personalportalen til Sykehuspartner. Sykehuspartner oppretter sak, som sendes til PKH. Når søknaden er registrert hos oss, sender vi deg en bekreftelse via SMS om at søknaden er mottatt. For å kunne motta pensjon fra oss fra fylte 67 år, må du huske å søke om alderspensjon fra folketrygden. Vi anbefaler å sende inn søknaden om lag 3 måneder i forveien, for å sikre at alt er klart til pensjonsdato.

Uførepensjon

Dersom du har et inntektstap på minst 20 prosent som følge av sykdom eller skade, kan du søke om uførepensjon fra PKH. Framgangsmåten her er at du må ta kontakt med din nærmeste leder, som vil sende inn søknad til oss via Personalportalen til Sykehuspartner. Når søknaden er registrert hos oss, sender vi deg en SMS om at søknaden er mottatt.  Husk at du også må søke om ytelser fra folketrygden, som AAP eller uføretrygd. Ved lav uføregrad kan man motta uførepensjon fra PKH selv uten vedtak hos NAV. I noen tilfeller vil vi ha behov for å innhente legeerklæring fra deg, for å foreta en selvstendig medisinsk vurdering. Dersom dette skulle bli nødvendig, vil vi sende deg brev om dette, med skjema som skal returneres.

Etterlattepensjon

Om medlemmer dør, får vi automatisk melding om dette direkte fra Folkeregisteret. Når dødsdatoen er registrert hos oss, sender vi ut informasjon og skjema til dødsbo for utfylling. Når skjemaet er mottatt, vil vi kartlegge eventuelle etterlatte som kan ha krav på pensjon, og ta kontakt dersom vi har behov for ytterligere opplysninger.

Oppsatt pensjon

Dersom du tidligere har vært medlem av PKH, men ikke lenger har en aktiv stilling, kan du søke om oppsatt alderspensjon. Vi sender kort tid før pensjonsalder ut et brev der vi informerer om din medlemstid, og at du kan søke om en slik ytelse hos oss. Skal du søke om dette på et senere tidspunkt, må du selv kontakte PKH for å få tilsendt søknadsskjema.

Skulle du få innvilget uføretrygd fra NAV, kan du også søke om oppsatt uførepensjon. Dette gjøres ved at du kontakter pensjonskassen, som vil sende deg søknadsskjema i posten.