Dom fra Arbeidsretten vedrørende innmeldingsgrenser

Spekter besluttet i 2016 at nedre grense for innmelding i pensjonsordningen skulle være 20 prosent stilling. Tidligere var nedre grense 14 timer per uke, som ble regnet på kvartalsbasis til 168 timer per kvartal. LO Stat mente dette var tariffbrudd og gikk deretter til sak mot Spekter i Arbeidsretten.

Arbeidsrettens dom av 5.mars 2018 har gitt LO Stat medhold i at Spekter ikke kan endre innmeldingsgrenser uten å forhandle med LO Stat først.

PKH endret ikke innmeldingsreglene i sine pensjonsvedtekter siden det i PKHs regelverk kreves enighet mellom tariffpartene for å kunne endre reglene i pensjonsvedtektene. PKHs innmeldingsgrenser vil dermed bli stående som tidligere, inntil partene har fremforhandlet nye regler.

Innmeldingsgrensen for PKH er per dags dato 20 prosent stilling for medlemmer av Legeordningen, og 168 timer per kvartal for øvrige ansatte. Medlemmer av Legeordningen kan likevel arbeide inntil 168 timer i kvartalet ved siden av alderspensjon eller pensjonsberegnet AFP fra pensjonskassen, uten å bli innmeldt.

PKH avventer nå utfallet mellom Spekter og LO Stat, og vil komme tilbake med mer informasjon straks det blir en avklaring.