Enighet om ny offentlig tjenestepensjon

Det partssammensatte utvalget (LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet) har nå kommet til en enighet om forslag til ny offentlig tjenestepensjon for offentlige ansatte født i 1963 og senere. For de født før 1963 beholdes dagens bruttoordning, men med tilpasninger til dagens folketrygd (samordning).  Ordningen vil innføres fra 2020.

Forslaget skal til avstemming blant medlemmene i de enkelte organisasjonene før regjeringen sender det til Stortinget for vedtak.

Du kan lese avtalen i sin helhet på regjeringens nettsider her.

Ny offentlig tjenestepensjon blir en påslagsordning som vil komme som et tillegg til folketrygden. De som er født i 1962 eller tidligere vil beholde dagens AFP-ordning og fortsette å tjene opp pensjon etter dagens bruttoordning. Dagens bruttoordning gir et samlet pensjonsnivå fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden på 66 prosent av sluttlønn opp til 12 G ved full opptjeningstid på 30 år før levealdersjustering. Personer som er født senest i 1958 har imidlertid en individuell garanti som sikrer at de får 66 prosent av sluttlønn i samlet pensjon etter levealdersjustering, dersom de har full opptjeningstid. Det legges opp til at personer født mellom 1959 og 1962 vil få en andel av garantitillegget. 

I den nye ordningen vil du opptjene en andel av lønnen din til en pensjonsbeholdning, som ved uttak av pensjon skal fordeles over forventet gjenværende leveår. Du trenger ikke slutte i jobben eller trappe ned din stilling for å få utbetalt pensjonen slik du må i dag.               

Dette er hovedtrekkene i avtalen:

Alderspensjon

  • Tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden (ingen samordning)
  • Fleksibelt uttak av pensjon fra 62 år
  • Det blir lettere å skifte jobb mellom offentlig og privat sektor
  • Det blir mulig å kombinere pensjon og arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet
  • Alle år i arbeid frem til 75 år skal gi pensjonsopptjening
  • De som skal tjene opp pensjon i den nye ordningen, beholder opptjening i den gamle bruttoordningen
  • Personer født 1963-1970 får et overgangstillegg om de slutter før fylte 67 år. Tillegget gis mellom fylte 62 og 67 år, med krav om minimum 15 års medlemskap i pensjonsordningen.

AFP

  • Ny AFP bygger på samme prinsipper som i privat sektor - en livslang ytelse, hvor du kan arbeide ved siden av pensjonen uten avkortning.
  • Det innføres et nytt begrep, "betinget tjenestepensjon". Dette omfatter de som ikke kvalifiserer for AFP, og kan ta ut fra fylte 62 til fylte 70 år.
  • For personer født i perioden 1963-1970 vil det bli utarbeidet egne overgangsregler for AFP, for å sikre en god overgang til det nye regelverket.

Det vil foreløpig ikke være mulig for PKH å beregne fremtidige pensjoner basert på den nye ordningen. Det gjenstår et arbeid med å få et ferdig utformet regelverk som grunnlag for beregninger.

Hvordan den nye offentlige tjenestepensjonen skal finansieres er ennå ikke avklart.

Stortinget skal til syvende og siste vedta avtalen om ny offentlig tjenestepensjon før den blir gjeldende. Alle partene står bak avtalen, og det videre arbeidet nå blir å utforme regelverket før det sendes på høring, og så til stortinget for vedtak.

PKH vil fortløpende komme med mer informasjon om ny offentlig tjenestepensjon etter hvert som detaljene i regelverket blir utarbeidet.