Nytt grunnbeløp i folketrygden

Nytt grunnbeløp i folketrygden har fra 1.mai 2018 økt til kroner 96 883. Dette gir en økning på 3,47 %.

Hvis du mottar enten uføre- eller etterlattepensjon før fylte 67 år, vil få en pensjonsregulering på inntil 3,47 %, det samme som grunnbeløpets reguleringssats.

Dersom du mottar AFP, alderspensjon eller etterlattepensjon etter fylte 67 år, vil du få en pensjonsregulering på innntil 2,69 %. Dette skyldes at reguleringen skal fratrekkes en sats på 0,75 % for disse ytelsene.

PKH omregner pensjonene fortløpende. Etterbetaling for mai vil derfor komme sammen med den ordinære pensjonsutbetalingen i juni måned. Pensjoner som ikke blir ferdig omregnet til juni, behandles fortløpende med etterbetaling.

For mer informasjon, se kunngjøringen fra Arbeids- og sosialdepartementet her.