Rekordresultat i PKH

PKH oppnådde i 2017 et totalresultat på 1 milliard før avsetninger og disponeringer. Det er et resultat vi er meget godt fornøyd med. Våre helseforetak fikk tilført en samlet avkastning på 697 millioner hvorav 244 millioner gikk til foretakenes premiefond. Det resterende gikk med til å styrke bufferkapitalen i pensjonskassen.

Den verdijusterte avkastningen endte på 7,3 prosent noe som er en god avkastning i forhold til den allokeringen pensjonskassen har til de forskjellige investeringsklassene. I tillegg bør det nevnes at PKH er en av de pensjonskassene i Norge med lavest andel kostnader i forhold til premiereserve.

En god avkastning og lave kostnader bidrar til å senke pensjonskostnadene til våre helseforetak. Dette er viktig i forhold til å tilrettelegge for andre viktige oppgaver som helseforetakene skal løse. Vi skal fortsette det gode arbeidet med å jobbe frem løsninger som både gir god lønnsomhet og god service til medlemmene.

Soliditeten til PKH ved utgangen av 2017 var meget god med en bufferkapitalutnyttelse på 68,2 prosent. Dette gir oss mulighet til å tåle betydelige svingninger i finansmarkedene uten at vi må gjøre tilpasninger i porteføljen som vi ikke ønsker.

Du kan lese mer om PKHs resultater for 2017 i vår årsrapport.