Skatt på pensjon

Hva bør du undersøke?

Skatteregler kan føre til at du som pensjonist betaler relativt mindre skatt enn yrkesaktive. Vurderer du å ta ut pensjon er PKH opptatt av at du bør undersøke hvilke effekt skattereglene har.

Det er i hovedsak tre skattebegreper du bør sette deg inn i:

1) Trygdeavgiften på pensjon er lavere enn på lønn. 
2) Som pensjonist er minstefradraget mindre.
3) Det gis et særskilt skattefradrag for pensjonsinntekt for personer med avtalefestet pensjon
(AFP) og alderspensjonister. Det vil si at det ikke betales skatt av minste pensjonsnivå. Over dette nivået betales det mindre skatt av pensjon enn av lønn. 

Figuren under viser at skatt på en alderspensjon på 250 000 kroner utgjør 9 % av pensjonsinntekten, mens skatt på tilsvarende lønnsinntekt er 18 %. Det er lagt til grunn at skattyterne ikke har andre inntekter enn henholdsvis lønn og pensjon og at skattyterne heller ikke har ingen andre fradrag enn standard fradrag.

 

Hva skjer om du har bodd i Norge, men bor i utlandet?


Pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktige i Norge. Det kalles kildeskatt. Dette innebærer at du er skattepliktig for norsk pensjon og norske uføreytelser selv om du er skattemessig emigrert fra Norge eller aldri har bodd i Norge. Skatten er 15 % av brutto pensjon/uføreytelse. Se informasjon på Skatteetaten for deg bosatt i utlandet.

Mottar du pensjon fra utlandet?


Pensjoner som utbetales fra utlandet til personer bosatt i Norge, er skattepliktig i Norge. Norge har skatteavtaler med en rekke land. Det er den enkelte skatteavtale med det aktuelle landet som foretar utbetalingen av pensjonen og/eller uføreytelsen som regulerer om ytelsen skal beskattes i Norge eller ikke.


Etter noen skatteavtaler skal pensjonen og/eller uføreytelsen som utbetales fra utlandet, beskattes både i utbetalingslandet og i Norge. Er pensjonen og/eller uføreytelsen skattepliktig både i Norge og i utbetalingslandet, er det Norge som skal sørge for at du ikke blir dobbeltbeskattet. 


Etter andre skatteavtaler kan pensjon og/eller uføreytelser fra utlandet være helt eller delvis unntatt fra beskatning i Norge eller i utbetalingslandet. Dersom du mener pensjonen og/eller uføreytelsen du har mottatt fra utlandet er helt eller delvis unntatt fra beskatning i Norge, skal ytelsen likevel oppgis i skattemeldingen.