Årsrapport 2015

Årsrapport 2015

I 2015 oppnådde pensjonskassen en verdijustert avkastning på 3 prosent. Verdijustert avkastning hensyntatt virkelig verdi på "hold til forfall"-porteføljen endte på 2,9 prosent. I lys av at vi legger vekt på en lav til moderat risikoprofil er dette et godt resultat, sier administrerende direktør Jan Frode Jakobsen.

Pensjonskassen forvaltet 19,7 milliarder kroner ved utgangen av 2015. Bokført avkastning i form av renteresultat, endte på 132,8 millioner kroner.

Styret i PKH har vedtatt at resultatet skal disponeres med 5 millioner kroner til risikoutjevningsfond. De resterende 127,8 millioner kroner foreslås disponert til opptjent egenkapital.

For å lese årsrapporten eller laste den ned klikker du her.

Hvis du ønsker mer informasjon eller du har spørsmål vedrørende årsrapporten kan du ta kontakt med administrerende direktør Mariann Steine Bendriss på mobil: 416 27 652 eller e-post: mariann.steine.bendriss@pkh.no.