Om rapportene

I et felles møte med Helse Sør-Øst RHF 2. desember 2016 fikk PKH i oppgave å samle alle nøkkeltall i en årlig felles rapport. Pensjonsleverandørene har derfor gått sammen om å innhente informasjon fra pensjonsordningene slik at hvert helseforetak får en samlet oversikt over sentrale nøkkeltall.

Målgruppen for rapportene er alle som ut fra sin stilling eller funksjon bør ha kjennskap til/kan dra nytte av rapportens innhold, eksempelvis ansatte som har stillinger innen HR og økonomi. Rapporten kan også gi nyttig informasjon til tariffpartene.

Rapporten for 2017 er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Johann Despriée (PKH). Deltagere har vært Geir Ottesen (PKH), Natalia Ebbesen (KLP), Ola Mangset (KLP), Ingrid Emilie Sandmo (OPF), Erik Birch-Aune (OPF), Henninge Arstal (SPK) og Victor Kiselev (SPK).

Sammendrag

Helseforetakene i hovedstadsområdet har pensjonsordningene sine hos fire forskjellige pensjonsleverandører.

Rapportene summerer opp og viser sentrale nøkkeltall for medlemsmasse og pensjonspremie fordelt på pensjonsordninger, helseforetak og pensjonsleverandører.

Tallene for 2017 viser at de fire pensjonsleverandørene til sammen administrerer totalt 119 000 medlemskap. Største pensjonsleverandør for de seks helseforetakene er PKH med over 71 000 medlemskap.

Rapporten består nå av tre deler (tidligere 2):

Del 1 gir samlet oversikt over medlemsmasse og pensjonspremie.

Del 2 viser sentrale nøkkeltall for hvert helseforetak sett i forhold til de 6 helseforetakene totalt.

Del 3 omhandler ny offentlig tjenestepensjon.

 

Klikk for å åpne rapport for 2017

Klikk for å åpne rapport for 2016

 

Helseforetak og pensjonsleverandører

Rapportene omfatter følgende helseforetak:

 • Oslo universitetssykehus HF (OUS)
 • Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
 • Vestre Viken HF (VV)
 • Sunnaas sykehus HF (Sun)
 • Helse Sør-Øst RHF (HSØ)
 • Sykehuspartner HF (SP)

Pensjonsleverandører for disse er:

 • Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH)
 • Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Statens pensjonskasse (SPK)
 • Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF).

Pensjonsordningene i OPF og SPK er lukket fra henholdsvis 2002 og 2014. Dette betyr at det ikke er meldt inn nye medlemmer i disse pensjonsordningene etter hhv. 2002 og 2014.

Medlemskap pr. pensjonsleverandør

Dersom vi fordeler antall medlemskap pr. pensjonsleverandør og måler det i prosent av totalt antall medlemskap får vi denne fordelingen: 

 • PKH: 71 455 (60,15 %)

 • KLP: 20 861 (17,56 %)

 • SPK: 7 628 (6,42 %)

 • OPF: 18 842 (15,86 %)

Medlemmer fordelt pr. ytelse

Ser vi på medlemsmasse kan vi fordele denne ut fra hvilken pensjon som utbetales, om de fortsatt er yrkesaktiv eller fratrådt (tidligere medlemmer med og uten rett til pensjon):

Tidligpensjon etter 85-års regelen: 529

Tidligpensjon (AFP 62 - 64 år): 277

Tidligpensjon (AFP 65 - 66 år): 366

Alderspensjon: 16 521

Uførepensjon: 4 876

Ektefellepensjon: 1 505

Barnepensjon: 142

Yrkesaktive medlemmer: 35 834

Fratrådte (tidligere medlemmer): 58 736

Medlemskap pr. helseforetak

Dersom vi fordeler antall medlemskap pr. helseforetak og måler det i prosent av totalt antall medlemskap får vi denne fordelingen:

 • OUS: 58 318 (49,10 %)

 • Ahus: 25 334 (21,33 %)

 • VV: 29 624 (24,94 %)

 • Sun: 2 732 (2,30 %)

 • HSØ: 432 (0,36 %)

 • SP: 2 346 (1,97 %)